ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOPLUS.NL (HR 54209633)

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Klikoplus.nl en op alle met Klikoplus.nl gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Klikoplus.nl is ingestemd.
 5. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Klikoplus.nl in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 6. nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. nl is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook dan gelden deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen van Klikoplus.nl zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te leveren goederen. Wijzigingen ten opzichte van hetgeen tussen partijen is besproken, leiden tot meer- of minderwerk.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever alle voorbereidingskosten, inclusief eventuele tekenkosten, aan Klikoplus.nl vergoeden in geval zij geen opdracht tot levering van goederen verstrekt.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Klikoplus.nl aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de (gewijzigde, in geval van meer- of minderwerk) overeenkomst wordt begonnen.
 4. Opdrachtgever en Klikoplus.nl komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding. De elektronische bestanden van Klikoplus.nl gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat. De opdrachtgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst ook met de algemene voorwaarden ingestemd.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. offertes en kenmerken van goederen die aan de opdrachtgever zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Klikoplus.nl garandeert niet dat alle prijzen en goederen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua afmeting of kleur afwijken van de te leveren goederen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Klikoplus.nl uitdrukkelijk niet.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Klikoplus.nl in haar offerte of opdrachtbevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst nog worden gecorrigeerd.
 3. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet of een van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 4. Indien Klikoplus.nl en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Klikoplus.nl ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Klikoplus.nl gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Van de totaalsom dient 50% te worden voldaan bij het tot stand komen van de overeenkomst indien het standaard goederen betreft en 100% indien het maatwerk goederen betreft. De levertijd begint altijd pas te lopen op het moment dat deze betaling is ontvangen. Bij standaard goederen dient de resterende 50% te zijn voldaan uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van levering. Klikoplus.nl is steeds gerechtigd de totale prijs in delen te factureren.
 2. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling is niet nodig.
 3. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerech-telijke kosten, van welke aard dan ook, die Klikoplus.nl als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings) verplichtingen moet maken. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van ‚ā¨¬†500,00 exclusief BTW.
 5. Bij niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever is Klikoplus.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van goederen op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Klikoplus.nl heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen. Bij het niet tijdig verrichten van de betaling is er ook geen aanspraak mogelijk op enige garantie.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Leveringen van goederen vindt altijd zo snel mogelijk plaats, met in acht name van het in artikel 4.1 bepaalde ten aanzien van het moment van betalen van de eerste termijn van de totaalsom en de slottermijn. Indien mogelijk zal Klikoplus.nl bij het totstandkomen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt als indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Klikoplus.nl kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft een indicatief karakter, en ook daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, moet zulks door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar worden gemaakt en door Klikoplus.nl schriftelijk worden bevestigd.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling van enige termijn schuift automatisch de levertijd op met de termijn waarmee de betaling opschuift en komen alle daaruit voor Klikoplus.nl voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door Klikoplus.nl en/of voor haar rekening plaatsvindt. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat dan ook over op het moment dat deze het bedrijfsterrein van Klikoplus.nl of het bedrijfsterrein van de leverancier van Klikoplus.nl verlaten.
 4. Levering van goederen vindt plaats naast het voertuig waarmee de goederen zijn vervoerd. Het is mogelijk de goederen, tegen een meerprijs, op een andere plaats neer te zetten, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 5. De opdrachtgever is gehouden alle door Klikoplus.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Klikoplus.nl. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Klikoplus.nl verstrekte gegevens en informatie.
 6. Indien Klikoplus.nl bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Klikoplus.nl niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van deze informatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Klikoplus.nl in de uitvoering van haar verplichtingen is tekortgeschoten, moet hij dit direct aan Klikoplus.nl schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Klikoplus.nl zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, alsnog haar verplichtingen uit te voeren. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Klikoplus.nl zoals bepaald in artikel 9

Artikel 6 – Plaatsing en installatie

 1. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het verstrekken van een opdracht tot plaatsing en installatie van de goederen aan een door Klikoplus.nl aangegeven partij, die bekend is met de wijze waarop de door Klikoplus.nl geleverde goederen geplaatst en ge√Įnstalleerd dienen te worden. De opdrachtgever draagt tevens zelf zorg voor de nodige tekeningen (o.a. van ligging van kabels of obstakels), vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de plaats waar het systeem komt te liggen.
 2. nl is niet aansprakelijk voor gebreken of fouten, van welke aard dan ook, die ontstaan bij de plaatsing en installatie van de goederen.
 3. De door Klikoplus.nl dienen te worden geplaatst en ge√Įnstalleerd op de door Klikoplus.nl schriftelijk aangegeven wijze. Indien de goederen in strijd met deze voorschriften worden geplaatst en/of ge√Įnstalleerd, is Klikoplus.nl niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg van de onjuiste plaatsing en/of installatie ontstaat of daarvan het gevolg is. Tevens vervalt bij een onjuiste plaatsing en/of installatie van de door Klikoplus.nl geleverde goederen, de garantie op die goederen.
 4. De werkzaamheden die bij de plaatsing zijn overeengekomen staan duidelijk op de factuur vermeld. Klikoplus is niet verantwoordelijk voor een cliq melding, die moet door de opdrachtgever worden gedaan. Indien leidingen het installeren bemoeilijken zijn de meerkosten altijd voor de opdrachtgever. Ook grondwater en andere belemmeringen zijn voor risico van de opdrachtgever. Indien gewenst kan hier altijd van te voren onderzoek naar worden gedaan. Het vrijmaken van de plaats waar het systeem geplaatst wordt en de afwerking na plaatsing zijn niet bij de werkzaamheden van de installateur inbegrepen.

Artikel 7 – Reclames

 1. De opdrachtgever is verplicht geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst en voor plaatsing en/of verwerking nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Geleverde goederen kunnen uitsluitend in overleg met Klikoplus.nl worden geretourneerd vanwege zwaarwichtige redenen. Goederen die al zijn geplaatst en/of verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen geen reden meer zijn tot een klacht.
 2. De door Klikoplus.nl geleverde goederen worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na levering van de goederen gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde goederen niet naar behoren zijn geleverd.
 3. Reclames dienen plaats te vinden binnen twee werkdagen na levering. Het recht op reclame komt na ommekomst van die termijn te vervallen.

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst aan Klikoplus.nl is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. De opdrachtgever mag de goederen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor door Klikoplus.nl geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende goederen wordt vastgelegd, met een maximum periode van twee jaar. Deze twee jaar garantie geldt voor het buitenwerk, voor het binnenwerk, de besturing en de motor geldt een garantie van één jaar. Klikoplus.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie.
 2. nl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 3. Indien Klikoplus.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de goederen waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de navolgende gevallen:
  1. indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  2. indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Klikoplus.nl zijn verricht;
  3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, behandeling of onderhoud;
  4. indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Klikoplus.nl van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Klikoplus.nl gesloten overeenkomst tegen Klikoplus.nl kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 6. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, moet uiterlijk binnen tien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Klikoplus.nl schriftelijk zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. Deze liftsystemen zijn niet geschikt om door personen te betreden. Klikoplus is niet verantwoordelijk voor gevolgen na betreding door personen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Klikoplus.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden waardoor levering van goederen niet mogelijk is, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Klikoplus.nl, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, brand en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk (per aangetekende brief) op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te be√ęindigen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de goederen berusten bij Klikoplus.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Klikoplus.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk be√ęindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of be√ęindigd. Klikoplus.nl zal wegens deze be√ęindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. nl kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang be√ęindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 3. Bedragen die Klikoplus.nl heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de be√ęindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van Klikoplus.nl of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.